aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
Š t r u k t u r á l n e    f o n d y
Ponuka služieb
 • komplexné služby pri uchádzaní sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu
 • vypracovanie projektov na získanie grantových prostriedkov
 • spracovanie podnikateľských plánov
 • finančné plánovanie
 • vypracovanie marketingových a finančných analýz
 • služby v oblasti verejného obstarávania
Operačné programy 2007 - 2013

          Na základe Národného strategického referenčného rámca čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovacom období 2007-2013 bude Slovenská republika uskutočňovať prostredníctvom operačných programov, ktoré sú jeho súčasťou. Pre jednotlivé operačné programy sú vypracované časové harmonogramy výziev, ktoré budú riadené príslušnými ministerstvami.

 • Regionálny operačný program
 • Životné prostredie
 • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Výskum a vývoj
 • Zdravotníctvo
 • Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Bratislavský kraj
 • Vzdelávanie
 • Doprava
 • Informatizácia spoločnosti
Harmonogra výziev ... »