aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
l i n k y
Národné databázy informácií:
 
Obchodný register SR
 
Živnostenský register SR
 
Colný úrad Bratislava - všetko o clách
 
Sociálna poisťovňa
 
Daňový úrad SR
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Verejná správa - Krajské a obvodné úrady v SR
 
zbierka zákonov SR
 
Vláda a ministerstvá (vrátane fondov EÚ)
 
oficiálna stránka Vlády SR (prechod na všetky ministerstvá a štátne inštitúcie)
 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 
Ministerstvo hospodárstva SR
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
 
Ministerstvo životného prostredia
 
Ministerstvo pôdohospodárstva
 
Fondy
 
Národný strategický referenčný rámec - prehľad fondov EÚ - stránka MVRR SR
 
stránka MVRR SR - Regionálny operačný program 2007 - 2013
 
Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu SR
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 
Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
 
Sociálna implementačná agentúra
 
Európsky sociálny fond
 
Fond sociálneho rozvoja
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra
 
Pôdohospodárska platobná agentúra
 
Operačný program zdravotníctvo
 
Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy
 
Inštitúcie
 
Štatistický úrad SR
 
Inštitút informatiky a štatistiky
 
      ŠKEČ (SK NACE) - Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 
      OKEČ - Odvetvová klasifikácia ekonomických činností
 
Úrad pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo SR
 
Úrad pre verejné obstarávanie
 
Národný inšpektorát práce
 
Slovenská obchodná a priemyselná komora
 
Živnostenská komora SR - informácie o podnikaní
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 
Agentúra pre rozvoj vidieka
 
prehľad o bankách na Slovensku
 
www.profesor.sk - Národný poradenský a vzdelávací systém
 
Rôzne
 
portál pre občanov SR, rôzne tlačivá, kontakty,...
 
informácie o mestách SR
 
Prešovský samosprávny kraj
 
Združenie miest a obcí Slovenska
 
Mesto Poprad
 
EÚ na Slovensku
 
informácie pre podnikateľov
 
tretí sektor - MVO