aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
P R O D U K T Y
Rozvojové projekty a podklady k žiadostiam o grantové prostriedky
  Pre podnikateľov v oblasti:
 • cestovného ruchu
 • priemyselnej výroby, nákupu inovatívnych technológií a úspory energií
 • kvality
 • rozvoja ľudských zdrojov a ich vzdelávania
  Pre samosprávu a neziskový sektor v oblasti:
 • regionálneho rozvoja
 • napĺňania strategických cieľov (napr. konkurencieschopnosť regiónu, zvýšenie zamestnateľnosti, rozvoj CR, remesiel, dobudovanie infraštruktúry,...)
 • rozvoja ľudských zdrojov
 • riešenia rómskej otázky
 • činnosti MVO v rôznych oblastiach spoločenského života
 • vzdelávacích a poradenských činností
Podnikateľské plány
 
  Pre existujúcich podnikateľov za účelom:
 • plánovaného riadenia zmien vo firme
 • prepočtu návratnosti plánovaných investícií
 • získania externých finančných zdrojov - úvery, leasing, granty
  Pre začínajúcich podnikateľov za účelom:
 • analýzy realizovateľnosti - overiť si predbežnú životaschopnosť budúcej firmy
 • získania nenávratného príspevku ÚPSVR
Odborné stanoviská
 • k spracovaným podnikateľským plánom
 • k spracovaným projektom
 • feasibility study
Finančné analýzy
 • skutočne dosiahnutých výsledkov firmy v minulých obdobiach (ex post)
  identifikácia silných stránok rozvoja a nosných produktov firmy
  stanovenie rezerv využiteľných pre zlepšenie cash flow
 • finančných plánov (ex ante)
  posúdenie zdravého rastu firmy
  výpočet ukazovateľov podmieňujúcich získanie úveru, či grantu
Dokumentácia systému riadenia kvality
 • spracovanie dokumentácie kvality - príručky, smerníc i formulárov
 • poskytnutie vzorových dokumentov
Marketingové materiály firmy
 • návrhy a tlač materiálov využívaných na propagáciu firmy - letáky, vizitky,...
 • tvorba image firmy - názov, logo, hlavičkový papier,...
 • príprava reklamnej kampane firmy
 • prieskum zákazníkov - spracovanie dotazníka a vyhodnotenie ich potrieb i spokojnosti
Zmluvy v podnikaní
 • poskytnutie vzorových zmlúv (nájomná zmluva, zmluva o dielo, kúpna zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce,...)
 • na základe požiadaviek klienta úprava zmlúv na jeho podmienky
Doplnkové činnosti zabezpečované externe
 • tvorba web-stránok
 • preklady do cudzích jazykov
 • certifikácia systému riadenia kvality ISO 9000
 • spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia