aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
P R O J E K T Y


Od novembra 2018 realizujeme projekt s názvom:

Vzdelávaním k zvýšeniu úspešnosti na trhu

ITMS: 312011F184

Projekt je realizovaný v rámci OP Ľudské zdroje


Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 

Cieľ projektu: „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov formou celoživotného učenia, absolvovaním ktorého získajú možnosť plnohodnotného začlenenia sa na trh práce, čo sa prejaví zlepšením ich sociálnej situácie“

Koncipovanie projektu, zvolená štruktúra a obsah aktivít reflektuje na jeden z najvážnejších problémov nášho regiónu a tým je úroveň zamestnávateľmi požadovaných kompetencií záujemcov o zamestnanie a ich pripravenosť alebo skôr nepripravenosť na trh práce. Príčin uvedeného stavu je viacero. Mnohé z nich vyplývajú z ekonomického postavenia regiónu pre ktorý je charakteristická dlhodobá stagnácia.

Cieľovou skupinou projektu sú:

  1. mladí ľudia vo veku do 25 rokov
  2. osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
  3. samostatne zárobkovo činné osoby
  4. starší ľudia v produktívnom veku
  5. zamestnanci

 

Viac informácií o projekte »
 
Formulár príkladov dobrej praxe »
 
Aktivity projektu »
 
Výstupy projektu »
 
Fotodokumentácia »