aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
     Vzdelávanie F184
     Zamestnanosť U285
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
P R O J E K T - Zamestnanosť U285

 

Od októbra 2019 realizujeme projekt s názvom:

„ECO Poprad zamestnáva znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“

ITMS: 312031U285

Projekt je realizovaný v rámci OP Ľudské zdroje


Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
 
Cieľ projektu:
Prostredníctvom zamestnania ZUoZ chceme rozšíriť našu ponuku služieb a zvýšiť tak konkurencieschopnosť našej firmy na trhu, čím prispejeme i k zníženiu nezamestnanosti v regióne a zvýšeniu zamestnateľnosti ZUoZ so zdravotným postihnutím.

Cieľ naplníme prostredníctvom výberu zamestnanca z radov ZUoZ registrovaných na UPSVaR Poprad alebo Kežmarok, následne jeho zamestnania so zaškolením na pracovnú pozíciu formou mentoringu a tútorstva.

Cieľovou skupinou je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ) – vzhľadom na charakter práce plánujeme zamestnať osobu so zdravotným postihnutím vo veku nad 50 rokov.

Výsledkom projektu bude „plnohodnotný“ zamestnanec žiadateľa o NFP, ktorý je schopný samostatne pracovať na určených pracovných úlohách.

Viac informácií o projekte »
Formulár príkladov dobrej praxe »
Aktivity projektu (pripravujeme)
Výstupy projektu (pripravujeme)
Fotodokumentácia (pripravujeme)

 
 
posledná aktualizácia 01/2020
www.inspira.sk