aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
Š K O L I A C I    P R O G R A M
kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR
 • PROFESIONÁLNY MANAŽÉR NA TRHU PRÁCE
  • akreditácia v celkovom rozsahu 360 hod.
  • 2-dvojdňové moduly na získanie konkrétnych riadiacich a komunikačných zručností
 • PODNIKANIE = MOJA ŠANCA PRESADIŤ SA
  • akreditácia v celkovom rozsahu 296 hod.
  • 1 - 2 týždňové moduly: čo musíme vedieť o podnikaní, podnikateľský plán, poradenstvo, počítač - môj pomocník
 • PROFESIONÁLNY ÚČTOVNÍK
  • akreditácia v celkovom rozsahu 304 hod.
  • 2 - 10 dňové moduly: finančné riadenie a cenotvorba, platná legislatíva, jednoduché a podvojné účtovníctvo + nadstavba na PC, finančný plán, moderné metódy finančnej analýzy
 • KĽÚČ K Ú SPECHU NA TRHU PRÁCE
  • akreditácia v celkovom rozsahu 312 hod.
  • prevažne 2 - 3 dňové moduly: zamestnanecké zručnosti, pracovno - právne minimum, telework, kariérne poradenstvo a základné počítačové zručnosti
ponúkané kurzy / špecializované kurzy / tréningy
Pre záujemcov o vzdelávanie ponúkame praxou overené tréningy v oblasti:
 • Marketingu - obchodné zručnosti, marketing malej firmy, prieskum trhu, psychológia predaja, reklama, cenotvorba, prezentácia firmy
 • Manažmentu - získanie riadiacich a komunikačných zručností, riadenie firmy, personálny manažment, systémy riadenia kvality ISO
 • Projektového riadenia - princípy a systémový prístup projektového riadenia, analýza prostredia - definícia potrieb a cieľov projektu, projektový tím, tvorba projektov v súlade s požiadavkami štrukturálnych fondov EÚ, projektový cyklus - príprava projektov, realizácia, monitoring a vyhodnocovanie
 • Financií - finančné zdroje, úlohy finančného manažéra, finančné výkazy a ich vzájomné prepojenie, financie v kocke, príprava úspešného podnikateľského plánu, finančné plánovanie a finančná analýza
 • Špecializované semináre - napr. rovnosť príležitostí - jeden z princípov EÚ, zamestnanecké zručnosti, motivačný seminár o podnikaní, lektorské zručnosti, telework - inovatívna forma zamestnávania
kurzy šité na mieru
 • sú najefektívnejšou formou vzdelávania uzavretých skupín účastníkov
 • ich obsahová náplň i použité metódy sú cielene vybrané podľa presne špecifikovaných požiadaviek organizátora školenia.
 • lektor - špecialista s praktickými skúsenosťami i naši organizátori sa pružne dokážu prispôsobiť miestu realizácie, stanovenému termínu, dennému harmonogramu i prepojeniu vzdelávania s relaxačnými aktivitami účastníkov vzdelávania.
Organizačné zabezpečenie seminárov
Lektori:
 • interní lektori i externí odborníci z praxe pre danú problematiku
 • s lektorskými zručnosťami
Používané metódy lektorovania:
 • klasické: prednáška, diskusia, praktické príklady a cvičenia
 • participatívne: brainstorming, bzučiace skupiny, syndikáty, hranie rolí,...
 • na vyžiadanie: videozáznam cvičení a spätná väzba
Veľkosť skupiny účastníkov seminára:
 • podľa zadania usporiadateľa
 • uprednostňujem menšie skupiny 12 - 18 účastníkov
Priestory a vybavenie:
 • vo vzdelávacích priestoroch alebo v priestoroch vašej organizácie
 • moderné didaktické pomôcky a študijné materiály pre účastníkov
Ceny lektorovania:
 • na základe dohody s organizátorom seminára
 • v závislosti od témy seminára, veľkosti skupiny a rozsahu lektorských služieb
 • cena odzrkadľuje kvalitu lektora a tiež prípravu materiálov pre účastníkov seminára.
 • v prípade série seminárov pre pracovníkov jednej firmy pomôžeme získať nenávratný príspevok na vzdelávanie do výšky 50 % z ceny vzdelávania